ข่าวและประกาศ

    (No announcements have been posted yet.)

    Available courses

    Instructions:  The test is divided into five sections: Vocabulary, Structure, Critical Reading, Understanding, and Communicative Competence.  There are fifty questions in the test, read the instructions carefully.


    การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการแสดง ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง 

    ศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง และฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม