สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทางภาคใต้ที่นักศึกษาในสาขาฯ ได้เคยไปเที่ยวชมมาส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  อาทิ ชายหาด หมู่เกาะต่างๆ และวัดสำคัญๆ เป็นต้น
32558.jpg - 225.61 kb
15452322.jpg - 148.33 kb
14455555.jpg - 101.75 kb
21214656656.jpg - 119.08 kb
255788.jpg - 152.2 kb
Trip-03.jpg - 134.83 kb
654432323.jpg - 133.37 kb
Trip-01.jpg - 243.07 kb
456456266.bmp - 1.49 MB
12323445.jpg - 258.33 kb
1444556.jpg - 280.59 kb
1343556.jpg - 301.75 kb
12235455.jpg - 296.05 kb
190098676.jpg - 288.65 kb
134456677.jpg - 273.81 kb
13456767.jpg - 179.78 kb
1975565.jpg - 306.04 kb

Comments: