สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...จังหวัดทางภาคอีสานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย  โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ถือได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมาก  อาทิ ปราสาทหินต่างๆ  น้ำตกที่สวยงาม  และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น
215466556.jpg - 250.49 kb
A-1.jpg - 206.84 kb
A-2.jpg - 143.03 kb
231456464.jpg - 283.7 kb
15456565.jpg - 253.39 kb
GOHI-e001.jpg - 198.35 kb
214565555.jpg - 140.79 kb
klioiopp.jpg - 276.07 kb
545656654.jpg - 269.37 kb
12153546466.jpg - 213.79 kb
GOHI-003.jpg - 319.43 kb
Gohi6-031.jpg - 302.51 kb
21545445.jpg - 263.21 kb
56468745.jpg - 320.11 kb
........

Comments: