สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...นับตั้งแต่ก่อตั้งสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวและรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน  ได้มีการคัดเลือกประธานนักศึกษาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในติดต่อประสานงานและคอยดูแลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสาขาวิชาฯ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเป็น"หัวหน้าทีมSTAFF GOHI" ของสาขาวิชาฯ ในการจัดTrips ทัศนศึกษาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งกิจกรรมของชมรมภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ..ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิชาฯ มีประธานนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่นี้มาแล้ว 7 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

...GOHI#01 (รุ่น1 รหัส 49)
ประธานนักศึกษา คนที่ 1 ...นายภัทราวุธ  มนต์แก้ว
ASH1.jpg - 255.8 kb

........
...GOHI#02 (รุ่นที่ 2 รหัส 50)
ประธานนักศึกษา คนที่ 2 ...นายอภิฤทธิ์ จินณวงศ์
ASH2.jpg - 227.49 kb

........

...GOHI#03 (รุ่นที่ 3 ..รหัส 51)
ประธานนักศึกษา คนที่ 3 ...นายอรรถพล  พุฒซ้อน

ASH3.jpg - 190.5 kb

......
GOHI#04 (รุ่นที่ 4 ..รหัส 52)
ประธานนักศึกษา คนที่ 4 ...นายอัตพัฒน์  แห้วเพ็ชร
ASH4.jpg - 129.05 kb

......
GOHI#05  (รุ่นที่ 5 ..รหัส 53)
ประธานนักศึกษา คนที่ 5 ...นายธนวัฒน์  ผดุงเจริญ
ASH5.jpg - 138.27 kb

......
GOHI#06  (รุ่นที่ 6 ..รหัส 54)
ประธานนักศึกษา คนที่ 6 ...นายธัญยธรณ์  ภิรมย์รักษ์
ASH6.jpg - 105.1 kb

......
GOHI#07  (รุ่นที่ 7 ..รหัส 55)
ประธานนักศึกษา คนที่ 7 ..นายเพราพงศ์พันธุ์  สุคันธนาค
1222365546.jpg - 182 kb

Comments: