สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...นักศึกษาและบัณฑิตที่จบจากสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  สามารถใช้วุฒิทางการศึกษาในสาขาวิชาฯ ไปสมัครเพื่อศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยสามารถเลือกศึกษาต่อเฉพาะด้านที่ตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษ อาทิ สาขาประวัติศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์  สาขาการจัดการท่องเที่ยว  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  ซึ่งในปัจจุบันมีสถานบันทางการศึกษารองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้น
325465.jpg - 144.78 kb
156663363.jpg - 121.39 kb

Comments: