สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทอม 2) ต้องมีการออกฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพหรือที่นิยมเรียกกันว่า"การออกฝึกงาน"  โดยจะต้องมีการฝึกงานนอกสถานที่และติดตามผลการฝึกงานโดยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นเวลา 450 ชั่วโมง(ประมาณ 2 เดือน)  ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้อนุญาตให้นักศึกษาเป็นผู้ติดต่อหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง  เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางและความถนัดในสายงานที่ตนเองชื่นชอบ แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำสาขาฯ ด้วยเช่นกัน  สถานที่ฝึกงานของนักศึกษาในสาขาฯ จึงมีความหมากหลายมาก เช่น  บริษัททัวร์  โรงแรม  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กรมป่าไม้  กรมผังเมือง  พิพิธภัณฑ์  และหน่วยงานอื่นๆ ของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ...โดยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานจะเป็นผู้คอยแนะนำและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน 

1.jpg - 194.98 kb
325455.jpg - 173.43 kb

Comments: