สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สำหรับงานภาคเอกชนซึ่งบัณฑิตที่จบจากสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว สามารถสมัครทำงานได้ในสายวิชาชีพที่ตนเองได้ศึกษามาโดยตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพทางด้านธุรกิจบริการ  โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ  เจ้าหน้าที่ในบริษัทนำเที่ยว(บริษัททัวร์)  บริษัททางด้านส่งเสริมการขาย  บริษัทด้านการให้ข้อมูลและบริการ  เป็นต้น  หรือสามารถเลือกสมัครงานเอกชนในตำแหน่งต่างๆ ที่ตนเองถนัดได้ อาทิ เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์  พนักงานคอลเซ็นเตอร์  พนักงานเกี่ยวกับการบริการต่างๆ เป็นต้น  ...นอกจากอาชีพดังกล่าวแล้วหากมีความประสงค์จะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถทำในสายงานที่ตนเองมีความรู้และความถนัดได้  โดยในปัจจุบันมีบัณฑิตของสาขาประกอบอาชีพต่างๆ อาทิ  ธุรกิจบริษัทนำเที่ยว  ร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ร้านขายของที่ระลึก  เป็นต้น
12455555.jpg - 250.32 kb
145666.jpg - 224.36 kb
...

Comments: