สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...บัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว สามารถสอบเข้าทำงานหรือสมัครทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานราชการได้ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคต  เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ อาทิ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรมป่าไม้  กรมผังเมือง  และกรมต่างๆ  หรือเลือกสมัครงานในอาชีพที่ตนต้องการ อาทิ อาชีพครู  อาชีพเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์  อาชีพนักวิชาการอื่นๆ  เป็นต้น  โดยในปัจจุบันมีศิษย์เก่าซึ่งเป็นบัรฑิตในสาขาฯ ได้ทำงานในสายอาชีพดังกล่าวเป็นจำนวนหนึ่งเช่นกัน..
dyokpl.jpg - 120.67 kb
pooppll.jpg - 113.05 kb


Comments: