สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

....บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้หลากหลายทั้งงานในส่วนภาคราชการ(รัฐบาล)รัฐวิสาหกิจ และงานภาคเอกชนตลอดจนการประกอบอาชีพส่วนตัว  หลังสำเร็จการศึกษาหากนักศึกษาหรือบัณฑิตของสาขาวิชาฯ อยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็สามารถหาสถานที่ศึกษาต่อได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน  โดยอาจเลือกศึกษาต่อเฉพาะด้านที่ตนเองมีความสนใจ เช่น ในสาขาประวัติศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์  สาขาการจัดการท่องเที่ยว  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลายสถานบันด้วยกัน
27-2-56AB.jpg - 237.26 kb
122542.jpg - 159.78 kb
Comments: