สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยคณาจารย์ในสาขาประวัติศาสตร์ และสาขาภูมิศาสตร์ ที่มีแนวคิดที่อยากจะจัดทำหลักสูตรทางการศึกษาแนวใหม่  ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และมีใจรักในการท่องเที่ยว  จึงได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวขึ้น  โดยตั้งชื่อหลักสูตรใหม่ว่า "สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว"  จากนั้นได้มีการรวมสาขาทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อบริหารหลักสูตรใหม่นี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   หลักสูตรใหม่นี้ได้ประกาศใช้และเริ่มรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2549  โดยหลักสูตรใหม่นี้ได้ผ่านการอนุมัตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.) และได้ผ่านการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2554  มีการใช้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมาจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันบริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีแนวการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และยังคงเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเท่านั้น

3154856.jpg - 225.35 kb
154556.jpg - 272.26 kb

Comments: