สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...หลักสูตรของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวเริ่มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549  โดยผ่านการรับรองมาตราฐานของหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและประกาศใช้โดยการรับรองจาก ส.ก.อ.(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2554  เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ(Child Center)
15455.jpg - 217.4 kb
256999.jpg - 212.89 kb

Comments: