สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...หลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวมีรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการออกฝึกภาคสนามในหลายวิชา อาทิ วิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว  และวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว  เป็นต้น  โดยระหว่างเรียนอาจารย์ผู้สอนจะให้มีการจัดทริป เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ออกทัศนศึกษานอกสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฯ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากสถานที่จริง  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ "Child Center"เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ  สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่หรือฝึกประสบการณ์ในภาคสนามนั้น สามารถเข้าลงทะเบียนศึกษาเป็นรายวิชาศึกษาเสรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้
P1360613-1.jpg - 246.21 kb
466551.jpg - 214.66 kb
oopkp.jpg - 285.55 kb
...

Comments: