สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...ในหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  กำหนดให้นักศึกษาเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต  จึงจะสำเร็จการศึกษาและในการเรียนตลอดหลักสูตรดังกล่าวนี้นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาเอก(ของสาขา)จำนวนทั้งสิ้น 81 หน่วยกิต  โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชาเอกของสาขาฯ จะเน้นการศึกษาควบคู่กับการออกทัศนศึกษาภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการจริงในสถานที่ต่างๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการศึกษาในห้องเรียนและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
1323656.jpg - 219.41 kb
12.jpg - 228.42 kb
23154554.jpg - 159.08 kb
254878.jpg - 293.43 kb
2548887.jpg - 265.14 kb
...

Comments: