สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงเท่องเที่ยว (Geography and History for Tourism) ...ใช้ตัวอักษรย่อ" GOHI "เพื่อเรียกชื่อสาขาฯ และใช้เป็นรหัสรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร(เรียกเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆ ว่า " โก ไฮ ")...
1555666.jpg - 154.29 kb
kyuo.jpg - 154.11 kb

Comments: