สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...นับตั้งแต่ก่อตั้งสาขาฯ และประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2549  ขณะนี้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวมีนักศึกษาที่จบเป็นบัณฑิตและออกไปทำงานประกอบอาชีพต่างๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีบัณฑิตของสาขาฯ ได้กลายเป็นศิษย์เก่า"GOHI-CRU" แล้วจำนวน 5 รุ่น  ...ศิษย์เก่าทั้งหมดในสาขาได้รวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่า "GOHI-CRU" มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ในปัจจุบัน  โดยมีนักศึกษา STAFF GOHI#05 เป็นแกนหลักดำเนินการ
32148525.jpg - 224.43 kb

221.jpg - 258.45 kb
215558.jpg - 230.65 kb
122456656.jpg - 261.76 kb

 

 

Comments: