สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สาขาวิชาภูมิสาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวได้มีการรับนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว  โดยจะมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในทุกๆ ปีการศึกษา จำนวนไม่เกิน 60 คน  ปัจจุบันมีนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่เรียนจบการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วจำนวน 5 รุ่น(GOHI#01- GOHI#05) และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในเวลานี้อีกประมาณ 160 คน คือนักศึกษารุ่นที่ 6-9 (GOHI#06 - GOHI#09)   
22224444.jpg - 173.32 kb
124524655.jpg - 215.3 kb
2121555.jpg - 175.49 kb
1325555.jpg - 167.88 kb
.....
Comments: