สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

..." STAFF  GOHI " คือนักศึกษาในสาขาวิชาภูมิสาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ ของสาขาวิชาฯ ในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกTripsทัศนศึกษา การจัดกิจกรรมในชมรมของสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  และการจัดงานอื่นๆ ในสาขาฯ เป็นต้น  โดยในรอบหนึ่งปีจะมีการคัดเลือกจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มาร่วมทำกิจกรรม  โดยจัดตั้งเป็นทีมSTAFF GOHI ..เพื่อทำหน้าที่จัดกิจกรรมและช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ในสาขาฯ
GOHI-007.jpg - 210.41 kb
25554565.jpg - 288.94 kb
25488789-.jpg - 259.44 kb
2548878-.jpg - 193.33 kb
245877.jpg - 215.03 kb
GOHI06-001.jpg - 145.97 kb
GOHI06-002.jpg - 269.69 kb
GOHI06-003.jpg - 214.83 kb

.......
.......@@@###
...แนะนำทีมSTAFFในปัจจุบัน(2557) ..."STAFF GOHI#07"
GOHI07-004.jpg - 210.26 kb
นายเพราะพงพันธุ์  สุคันธนาค ..(เติร์ก)...หัวหน้าSTAFF และประธานนักศึกษา รุ่นที่ 7
.......

GOHI07-006.jpg - 151.51 kb
นางสาวพันธิตรา  ผลฉาย ...(อีฟ)
.......

GOHI07-007.jpg - 172.36 kb
นางสาวอมลพร  ไขคำ ...(ปุ๋มปิ๋ม)
.......

GOHI07-008.jpg - 151.59 kb
นางสาวสุพิชฌาย์  ขินทอง ...(แนน)
.......

GOHI07-009.jpg - 161.67 kb
นางสาวปวีณา  แก่นโท ...(เฟิร์น)
.......

GOHI07-010.jpg - 248.07 kb
นางสาวมธุริน  นนพละ ...(จ๊ะโอ๋)
.......

GOHI07-011.jpg - 237.21 kb
นางสาวปิยะรัตน์  สุบรรณวิลาศ ...(เมย์)
.......

GOHI07-012.jpg - 192.99 kb
นางสาวรวินท์  ใฝ่ใจ ...(นก)
.......

GOHI07-013.jpg - 170.97 kb
นายธเนศ  กาฬภักดี ...(แบงค์)
.......

GOHI07-014.jpg - 161.81 kb
นายภูษิต  เสือสินธุ์ ...(มอส)
.......

GOHI07-005.jpg - 210.61 kb
นายณัฐพิสิฐ  สุทธิมงคล ...(หนุ่ม)
.......

GOHI07-015.jpg - 162.21 kb
นางสาวอุบลวรรณ เอมอ่ำ ...(กุ๊กกิ๊ก)
.......

Comments: