สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวจะคัดเลือกนักศึกษาในสาขาฯ ที่มีความประพฤติดี มีความสามารถและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาฯ และคนอื่นๆ เข้ารับรางวัลต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยในทุกๆ ปีการศึกษา  อาทิ รับทุนการศึกษา  รับรางวัลคนดีศรีจันทร์  รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น  เป็นต้น  นอกจากนั้นมีนักศึกษารุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4  ซึ่งมีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวจึงส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้รางวัลนักศึกษาเรียนดีเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษารุ่นน้องๆ ต่อไป
11.jpg - 188 kb

2.jpg - 241.7 kb
121222255.jpg - 127.92 kb

Comments: