สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...นับตั้งแต่ก่อตั้งสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  สาขาวิชาฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในจำนวนจำกัดซึ่งเน้นการใส่ใจในคุณภาพของการศึกษาเป็นสำคัญจึงรับนักศึกษาเพียงปีละไม่เกิน 60 คน ต่อหนึ่งปีการศึกษา..จนถึงปัจจุบันสาขาได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 9 ทำให้จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขามีเพิ่มขึ้นเช่นกัน
14665636.jpg - 136.61 kb
2566655666.jpg - 149.48 kb

Comments: