สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...อาจารย์ภัคธร  ชาญฤทธิเสน
อาจารย์ประจำสอนวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)

GOHI-T13.jpg - 234.15 kB
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 1202  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
2. GOHI 2201  ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3. GOHI 2208  ประวัติศาสตร์สังคมไทย
4. GOHI 3202  ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมสำหรับการท่องเที่ยว
5. GOHI 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
6. GOHI 4901  สัมมนาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

Comments: