สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...อาจารย์พัทธนันท์  รัตนวรเศวต
อาจารย์ประจำสอนวิชาภูมิศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(ภูมิศาสตร์)
156585.jpg - 168.45 kb
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 2104  ภูมิศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. GOHI 3106  ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. GOHI 4101  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

Comments: