สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...อาจารย์อรวรรณ  เชื้อน้อย
อาจารย์ประจำสอนวิชาประวัติศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ), ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
ioyopp.jpg - 234.79 kb
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 1202  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
2. GOHI 2201  ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย1
3. GOHI 2209  พิพิธภัณฑ์ศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
4. GOHI 3206  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

Comments: