สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...ทริปนี้เป็นทริปท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์และธรรมชาติในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ภายในจังหวัดเพชรบุรีมากยิ่งขึ้น
GOHI09--TRIP02-01.jpg - 305.85 kb
.............................
กำหนดการทริป.." การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "@ เพชรบุรี+ชะอำ
                             วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559


......................เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
06.00 น.          ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ บริเวณลานจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
06.30 น.          ออกเดินทางจากกรุงเทพ..รับประทานอาหารเช้า(บนรถ) สู่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
09.00 น.          ถึงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เดินทางเข้าชมพระราชวังบนยอดเขา
                      ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีทัศนีย์ภาพน่าชมยิ่ง
11.00 น.          ออกเดินทางจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี สู่ถ้ำเขาหลวง
11.30 น.          ถึงบริเวณถ้ำเขาหลวง เข้าชมภายในถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของเพชรบุรี
                      และยังเป็นสถานที่ "Unseen Thailand" ที่มีความสวยงามยิ่งแห่งหนึ่งของไทย
12.30 น.          ออกเดินทางจากเขาหลวง แวะรับประทานอาหารกลางวัน สู่สวิสชีฟฟาร์ม อ.ชะอำ
13.30 น.          ถึงบริเวณสวิสชีพ ฟาร์ม เข้าชมฟาร์มแกะในบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์
                      ภายในฟาร์มตกแต่งสไตล์ประเทศยุโรปผสมความคลาสสิคแบบไทยๆ
14.30 น.          เดินทางจากสวิสชีพฟาร์ม สู่ชายหาดชะอำ
15.00 น.          ถึงบริเวณชายหาดชะอำ ชมชายหาดยอดนิยมของเมืองเพชรบุรี  ซึ่งสามารถ
                      นั่งพักผ่อนพร้อมรับประทานอาหารว่างและลงเล่นน้ำทะเลได้ตามอัธยาศัย
17.00 น.          ออกจากชายหาดชะอำ สู่ร้านพันสุข ฟาร์ม
17.30 น.          ถึงบริเวณร้านพันสุข ฟาร์ม ชมร้านค้าสไตล์อเมริกัน+อังลิชคันทรีที่ตกแต่ง
                      ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป  เดินชมและเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
18.30 น.          ออกเดินทางจากร้านพันสุข ฟาร์ม แวะรับประทานอาหารค่ำ+เลือกซื้อของฝาก
                      จากนั้นมุ่งหน้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
21.00 น.          เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยสวัสดิภาพ

ปล. -----------> กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม..นักศึกษาที่จะเล่นน้ำทะเล
                      โปรดนำชุดไปเปลี่ยน---->ทริปนี้..ขอให้ทุกๆ คนแต่งกายให้เข้ากับสถานการณ์
                      ของบ้านเมืองในขณะนี้...ซึ่งยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ครับผม

GOHI09--TRIP02-02.jpg - 224.65 kb
...ทริปนี้จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน->รายวิชาGOHI1203 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์..ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2559 ..ทริปนี้มีค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางซึ่งเก็บจากนักศึกษาจำนวน 500 บาท-->โดยมีนักศึกษาที่แจ้งรายชื่อเข้าร่วมทริป..ดังต่อไปนี้ ..
@@#....
....1.นายอิมรอน สันขะหรี
....2.นายทัศวิน สันทัดไชโย
....3.นางสาวประภาพรรณ จิตเจริญ
....4.นางสาวนพรัตน์ น้ำใจดี
....5.นางสาวประภัศรา การหมั่น
....6.นางสาวพัชรินทร์ คุงดิน
....7.นายดนัย เพ็ญเกตุ
....8.นายนันทวัฒน์ พันธ์เสือ
....9.นายศุภเดช ช่วงโชติ
..10.นางสาวกาญจนา วิมลภักตร์
..11.นางสาวเกสรา เสาเวียง
..12.นางสาวรุ่งทิวา สุขบรรจง
..13.นางสาวจันทร์ฉาย ไทยลา
..14.นางสาวพิมพ์ณดา ชัยสุริยะวงษ์
..15.นางสาวบุษรา หมวกเพ็ชร์
..16.นายพิพัฒน์ ศิลปสิทธิ์
..17.นายธันวา เขียวสวาท
..18.นายชโลทร จินดายล
..19.นายพันธวัช วงศ์วิวัฒน์
..20.นายลัทธพล แสนรักษ์
..21.นายอริญชย์ รอดภัย
..22.นายกฤษฎา นุรักษ์เดชาชัย
..23.นางสาวอังคณา แคนเพชร
..24.นางสาวกัลยารัตน์ ชนนคล้ายจินดา
..25.นางสาวจิรภิญญา แก้วผ่อง
..26.นางสาววรุณทิพย์ นวลนิรันดร์
..27.นางสาวศิริพร ขัติยนนท์
..28.นางสาวเบญจวรรณ แสงวิโรจน์พัฒน์
..29.นางสาวสุมนัสกัญญ์ ประทุมสิทธิ์
..30.นางสาวพรพิมล พลทมิฬ
..31.นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรหลี
..32.นางสาวพลอยไพลิน กรีพลฤกษ์
..33.นางสาวรุจิรา อารยะธรรมโสภณ
..34.นายชัยพรรณ วชิรกุลฑล
..35.นางสาววีรยา ภูมิฐาน
..36.นายศราวุธ เอมเอี่ยม
..37.นางสาววีรยา เหลืองสีนาค
..38. นางสาวพนิต ช่วงโชติ
..39.นางสาวพิกุลรัตน์ พิมพ์อุบล
..40.นายภาณุวัฒน์ จันแดง
..41.นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพชร์
..42.นายอาทิตย์ อยู่สมบัติ
..43.นายทรงพล ชุ่มใจ
..44.นายมฤคินทร์ จั่นบำรุง
..45.นายวุธิกรณ์ ชุณหโสภาค
..46.กก
..47.กก
......48.--->STAFF-GOHI#09..นางสาวพิพัชร์ชนันท์ บุญสุนทร
......49.--->STAFF-GOHI#09..นางสาวรัชฎาพร อาจผักปัง  
......50.--->STAFF-GOHI#09..นายฤกษ์ดี เพียรพิทักษ์
......51.--->STAFF-GOHI#09..นางสาวธัญญาเรศ เที่ยงธรรม
......52.--->STAFF-GOHI#09..นางสาวโชษิตา บุญรอด
......53.--->STAFF-GOHI#09..นางสาวปาริชาต กิจประเสริฐ 
......54.--->STAFF-GOHI#09..นายชยพัทธ์ วันโพนทอง...หัวหน้าSTAFF
......55.--------->ผู้ดูแลทริปอาจารย์สมคเน  แผลงฤทธิ์
.................
GOHI09--TRIP02-03.jpg - 237.22 kb
..................
ปล.----------------> ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม.....See You+^__^'
..................
..................

..สาขาวิชาของแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆ ท่าน ที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ณ หอประชุมใหญ่สวนอัมพร ..โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน..ซึ่งปีนี้บัณฑิตใหม่ของสาขาฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวน 26 ท่าน...คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีในสาขาวิชาฯ ตลอดจนศิษย์เก่า" GOHI"ทุกๆ คน-->ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
GOHI2559-001.jpg - 297.12 kb
GOHI2559-002.jpg - 280.2 kb
GOHI2559-003.jpg - 261.16 kb
GOHI2559-004.jpg - 266.87 kb
GOHI2559-005.jpg - 279.49 kb
GOHI2559-006.jpg - 237.1 kb
--------------> วันซ้อมรับปริญญาบัตรปีการศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 <-----------------
.........

--------------------------> ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆ ท่าน <-----------------------------

..........
...................

...สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมประชุมสาขาและปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  เพื่อให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้สร้างความสัมพันธ์อันดีในการจัดกิจกรรมร่วมกันตลอดจนเป็นการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปีนี้  และในโอกาสนี้สาขาฯ ได้ถือโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษารุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพภายในอนาคต
GOHI2559.jpg - 279.01 kb
..........................................
---> กำหนดการจัดประชุมและปัจฉิมนิเทศ <---
                         วันพุธที่ 27 เมษยายน พ.ศ.2559
                
ณ ห้องประชุม 2831   อาคารเรียน 28
.....................
09.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.30 น.        ประธานสาขาวิชาฯ กล่าวเปิดการประชุมและปัจฉิมนิเทศ
09.45 น.        ประธานนักศึกษา เป็นตัวแทนกล่าวถึงประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย
10.00 น.        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11.00 น.        คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้โอวาทกับนักศึกษา
11.30 น.        ประธานสาขาฯ กล่าวปิดการจัดประชุมและปัจฉิมนิเทศ

.....................
GOHI09-001.jpg - 124.49 kb
.......เรียงลำดับกลุ่มในการนำเสนอ ดังต่อไปนี้
.......
...1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายเพราพงศ์พันธุ์ สุคันธนาค  และคณะฯ)
...2.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นส.ปิยะรัตน์ สุบรรณวิลาศ  และนส.สุภาพร ทาบล)
...3.การไปรษณีย์หลักสี่ (นส.มธุริน นนพละ)
...4.บริษัทไทยแอร์เอเซีย จำกัด (นส.กรกนก สายหัศดี)
...5.บริษัทโกเด็นซิลเลี่ยนเอ็กเพลส จำกัด (นายกวินภพ เครือวัลย์)
...6.บริบัทควอริตี้ โกฮอลิเดย์ทัวร์ (นายภูษิต เสือสินธุ์  และคณะฯ)
...7.กรมป่าไม้ (นส.พันธิตตรา ผลฉาย และคณะฯ)
...8.กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      (นส.อุบลวรรณ  เอมอ่ำ และคณะฯ)
...9.สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายกันตพล ไชยกาล)
......
GOHI09-002.jpg - 176.23 kb
GOHI09-004.jpg - 181.23 kb
GOHI09-003.jpg - 157.67 kb
GOHI09-005.jpg - 148.16 kb
GOHI09-006.jpg - 131.06 kb
GOHI09-007.jpg - 121.89 kb
GOHI09-008.jpg - 120.74 kb
GOHI09-009.jpg - 88.83 kb
GOHI09-010.jpg - 96.01 kb
......
หมายเหตุ....นักศึกษาที่จะนำเสนอทุกคน->โปรดแจ้งชื่อที่นางสาวพิพัชร์ชนันท์ บุญสุทร
                  (
ปลายฟ้า)->ซึ่งทำหน้าที่เป็นSTAFFจัดลำดับคิวนำเสนอและพิธีกรในครั้งนี้
                 
ขอให้นักศึกษาทุกๆ คนแต่งกายให้เรียบร้อย(โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4)
..............
GOHI09-011.jpg - 137.43 kb
..............
ปล.-------> การจัดงานครั้งนี้อาจารย์ขอขอบใจนักศึกษา"STAFF-GOHI#09"
                  ซึ่งให้ความร่วมมือในการเตรียมการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่งเช่นกัน
                  และขออวยพรให้นักศึกษาทุกๆ คนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้
                  จงประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ครับผม+^_^'

.........................................

............
............#@@
---------------> ประกาศ!! <------------------
.......
...ประกาศผลสอบปลายภาครายวิชาพลวัตสังคมไทย 2/2559
...คะแนนเต็ม 20 คะแนน..มีนักศึกษาที่ทำคะแนนได้ในระดับ " TOP 5 " ...ดังต่อไปนี้

...###กลุ่ม 109
......1.นางสาวนงนภัส  คำหาญาติ....... = 17 ->TOP
......2.นายปุญประภัทร์  ปราเวช.......... = 17 ->รองTOP
......3.นางสาวภัชภิชา  พุ่มอินทร์........ = 16
......4.นางสาววิภา  กุนเท้ง................ = 16
......5.นางสาวอุดมลักษณ์  พรหมขจร.. = 15

...####กลุ่ม 110
.........1.นางสาวนภัทร  เสริฐแสนดี...... = 18 ->TOP สูงสุด
.........2.นางสาวสรวีย์  เนตรซิว........... = 18 ->TOP สูงสุด
.........3.นายประสิทธิพร  โตนดดง....... = 17 
.........4.นางสาวกนกวรรณ  วรธรรม...... = 16
.........5.นายสุริยา  เกตุแก้ว................ = 15

...อาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยกับนักศึกษาที่ทำคะแนนได้ดี และยินดีกับนักศึกษาทุกๆ คนที่ได้เข้าสอบแม้ว่าบางคนจะยังทำคะแนนสอบครั้งนี้ได้ไม่ดีนักก็ตาม..แต่ก็อยากให้นักศึกษาทุกคนภูมิใจกับความสามารถของตนเอง ครับ+^__^
GOHI255901.jpg - 311.37 kb
...
....ปล.------> ขณะนี้อาจารย์ได้ตรวจงานที่นักศึกษาได้ส่งมาจนครบทุกคนแล้ว++และกำลังอยู่ในช่วงตัดเกรด---> ซึ่งอาจารย์ได้ตัดเกรดอย่างยุติธรรมที่สุด..ตามผลงานที่นักศึกษาได้พยายามตั้งใจทำส่งมา..จึงขอให้นักศึกษาทุกๆ คน สบายใจดี ครับ+^__^' 
...สำหรับ----> นักศึกษาที่ส่งงานแล้วแต่มีปัญหาที่อาจารย์ไม่สามารถตรวจได้มีอยู่เพียง 5 คน เท่านั้น-->(ซึ่งนักศึกษาอาจจะคิดว่าได้SAVE งานลงแผ่นDiscแล้ว..แต่จริงๆ แล้วยังSAVE ไม่ลงแผ่นเลย!! หรือไรท์แผ่นไม่เป็น?)ทำให้อาจารย์ได้แผ่นCDเปล่า..จึงไม่มีงานในแผ่นDiscให้อาจารย์ตรวจครับ และเพื่อให้นักศึกษาได้สบายใจในวันปิดเทอมนี้ อาจารย์จึงขอไม่ประกาศรายชื่อนักศึกษาเหล่านี้...แต่ได้พยายยามแก้ปัญหาด้วยการให้ติด I เอาไว้ก่อน(ซึ่งก็ไม่ต้องตกใจ ครับ) พอเปิดเรียนเทอม 1/2559 แล้วขอให้นักศึกษานำงานมาส่งอาจารย์อีกทีนะครับ...โปรดอย่าได้เปฌนกังวลใจ!! แต่อย่างใด ครับ....ดังนั้นในช่วงปิดเทอมนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกๆ คน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุด++และหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุข ครับผม+^__^'
.........

 

GOHI11-01.jpg - 119.81 kb

 

...กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี'63 ตั้งแต่วันนี้-จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563...

..สมัครเรียนในระบบรับสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/index.aspx# 

 


GOHI11-03.jpg - 130.54 kb

GOHI13-Protfolio.jpg - 272.07 kB


...สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำลังเปิดรับรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ...ซึ่งในปีนี้มีการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 5 รอบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563  ..ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในรอบแรกสามารถส่ง"Portfolio" มาที่มหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซส์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
...โดยในปีการศึกษาใหม่นี้ทางสาขาวิชาฯ จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

.....คุณสมบัติเฉพาะด้านที่สาขาต้องการ คือ
.....
----> มีความสนใจทางด้านภูมิศาสตร์
-------> ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
------------> รักการท่องเที่ยวและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


....สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบออนไลน์ ได้ที่ http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/index.aspx# 
GOHI11-02.jpg - 166.22 kb
...สาขาวิชาฯ ยินดีต้อนนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน+^__^'
.......