สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...อาจารย์สุพรรณี  ปลัดศรีช่วย
อาจารย์ประจำสอนวิชาภูมิศาสตร์  สาขาภูิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒฺการศึกษา  วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์))
15548.jpg - 234.85 kb
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 1101  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2. GOHI 3105  การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
3. GOHI 2103  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

Comments: