สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์  พูมพิจ
อาจารย์ประจำสอนวิชาประวัติศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์เอเชีย)
16565558.jpg - 214.56 kb
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 1201  ประวัติศาสตร์ไทย
2. GOHI 2202  ประวัติศาสตร์โลก
3. GOHI 3208  ประวัติศาสตร์เอเชีย

Comments: