สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...อาจารย์สุกานดา  สารน้อย
อาจารย์ประจำสอนวิชาภูมิศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(ภูมิศาสตร์)
014566.jpg - 349.48 kb
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 1103  ภูมิศาสตร์กายภาพ
2. GOHI 1102  แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
3. GOHI 3101  ภูมิศาสตร์การตลาด

Comments: