สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเน  แผลงฤทธิ์
อาจารย์ประจำสอนวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ไทย)
164845656.jpg - 220.81 kb

รายวิชาที่สอน
1.
GOHI 1203  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2. GOHI 1205  อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

3. GOHI 2203  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
4. GOHI 3201  ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
5. GOHI 4201  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์

Comments: