สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...ปัจจุบันสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวมีอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ จำนวน 11 ท่าน  และบางครั้งในการออกทัศนศึกษาภาคสนามจะมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนความรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน..
GOHI2559-GoHi.jpg - 229.14 kb
154588.jpg - 144.14 kb

Comments: