สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...การศึกษาหลักสูตรสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดTrips หรือการออกทัศนศึกษาภาคสนามในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในการสัมผัสกับสถานที่จริง  ทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดทริปตามเส้นทางการท่องเที่ยวของ ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเป็นเส้นทางบังคับ 6 เส้นทาง ซึ่งทาง ททท. ได้กำหนดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางหลักของผู้นำชมที่จะเป็นไกด์และได้รับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์  นอกจากนี้ทางหลักๆ ทั้ง 6 เส้นทางนี้แล้วทางสาขายังได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย

GOHI-02.jpg - 283.11 kb
.....
GOHI-05.jpg - 252.42 kb
2546666.jpg - 211.76 kb
...

Comments: