สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...นอกจากการเข้าร่วมทำกิจกรรมในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวแล้ว  นักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาในสาขาอื่นๆ ตามโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กิจกรรมวันไหว้ครู  และกิจกรรมวันมนุษย์วิชาการ  เป็นต้น

-01.jpg - 131.68 kb

.......
-04.jpg - 269.29 kb 
1453555.jpg - 107.94 kb

.......

 

Comments: