สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวเน้นการศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ดังนั้นในทุกๆ ปี สาขาวิชาฯ จึงมีการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ การออกTripsทัศนศึกษา  การร่วมทำกิจกรรมภายในของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
45238758.jpg - 150.94 kb
12331323.jpg - 229.7 kb

Comments: