ปรัชญา
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การเลขานุการ และงานธุรกิจ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
----------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความรู้ทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามความต้องการของ ภาครัฐและเอกชน

2. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม เลขานุการ และงานธุรกิจ

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สำนึกในความเป็นไทย สามารถใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการส่งเสริม เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างประเทศได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

----------------------------------------------------------

        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO