คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า


        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO