โครงสร้างหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ( เอก - โท ) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
   
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ     15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   37 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   34 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. วิชาโท ( เอกอื่น ๆ ) 18 หน่วยกิต
   
4.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
4.2 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต


        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO