ภาพกิจกรรม 2550 <-----------> ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ภาพ กิจกรรม ปี 2550นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศเวียดนามจำนวน 2 คน ปีการศึกษา 2551 กับกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย


นักศึกษาชั้นปี 4 สัมภาษณ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารกิจกรรมเข้าค่ายภาษานานาชาติ


อธิการบดีและวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและเศรษฐกิจในประเทศไทย


ได้รับรางวัลต่าง จากการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยประจำปี 2550 ณ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ได้รางวัลการเข้าร่วมแข่งขัน " กิจกรรมวันประชาคมโลกฝรั่งเศส "( Fete de la Francophonie ) ประจำปี 2550 ณ สมาคมฝรั่งเศส ถนนสาธรใต้

สัมนาเชิงปฏิบัติการ " ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการวิจัย " วันที่ 29-30 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


เผยแพร่งานวิจัย ณ เมือง เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO