จุดเด่นของโปรแกรมวิชา

รู้ภาษาฝรั่งเศส เพิ่มโอกาสในการทำงาน

--------------------------------

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ การรู้ภาษา ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษาทำให้บัณฑิตสามารถหางานทำได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียว


--------------------------------
        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO