หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ . บ .)

วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

วิชาโท ภาษาอังกฤษธุรกิจ

*********************************
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ . บ .) วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ วิชาโทภาษาอังกฤษธุรกิจ เนื้อหาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ครอบคลุมทางด้าน
ธุรกิจ ท่องเที่ยว โรงแรม และเลขานุการ

********************************************
        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO