สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 อาจารย์ธรรมรัตน์  โถวสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล

ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

 

ปร.ด.  (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) (เกียรตินิยม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม           

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำนึง  สุขเกษม

 

ค.บ.    (ภาษาไทย)      วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปม.ช. (นาฏศิลป์-โขน) วิทยาล้ยนาฏศิลป กรมศิลปากร

 

 

 

อาจารย์ศุภวรรณ  เบกาเปเรซ

 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์สากล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

 

อาจารย์ขรรค์ชัย   หอมจันทร์

 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ศศ.บ.(นาฏศิลป์โขน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

   กลนารถ

อาจารย์ดร.กุลนาถ   ชินโคตร

 

ศป.ด.(นาฏยศิลป์)          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   kanit

อาจารย์ขนิษฐา   บุตรไชย

 

อ.ม.    (ศิลปการละคร)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ศิลปการแสดง)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 อาจารย์ ดร.วิทวัส กรมณีโรจน์

 

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (นาฏศิลป์สากล)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

         

 

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.