Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

 ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ในระหว่างวันที่ 3 - 12 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากฝ่ายประกันคุณภาพฯของทางมหาวิทยาลัย และจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาพการตรวจประกัน CLICK!!

งานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม และอาจารย์ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรม

ภาพกิจกรรมการอบรม CLICK!!

ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการห้างร้าน บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

ภาพกิจกรรมการอบรม CLICK!!

การประชุม "รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR12 ในระดับสาขาวิชาฯ

ภาพกิจกรรมการอบรม CLICK!!