หน้าแรก งานวิจัย

 
การวิจัยทางกฎหมาย
The Chandrakasem Legal Research Unit (CLRU) – Chandrakasem Law School

 

สาขาวิชานิติศาสตร์มีความมุ่งมัน  ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์  เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย

-          การวิจัยของนักศึกษา

สำหรับด้านการพัฒนาการวิจัยสำหรับนักศึกษานั้น  สาขาวิชานิติศาสตร์ได้บรรจุ วิชา การวิจัยทางนิติศาสตร์ (LAWS4902) ไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทางกฎหมาย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องจัดทำงานวิจัย (Dissertation Paper) ตามแนวทางการวิจัยทางกฎหมายและสังคมวิทยาทางกฎหมาย (The legal research traditions and socio-legal research) และสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษ (experts) เพื่อให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (Supervisor) ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ อันถือเป็นการสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้หัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกฎหมายหลักในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Core areas of law) เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และกฎหมายมหาชน เป็นต้น หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิติศาสตร์ (Interdisciplinary fields) เช่น กระบวนการยุติธรรม กฎหมายเพื่อการพัฒนา และสังคมวิทยาทางกฎหมาย เป็นต้น

-          การวิจัยของคณาจารย์

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังได้สนับสนุนให้คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้พัฒนาตนเองและสังคม โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ได้จัดทำงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ที่มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่สำคัญโดยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริการชุมชน และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน