หน้าแรก แผนการศึกษา
 ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     9-10
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS1101 หลักกฎหมายเอกชน 2
  LAWS1102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์สิน 3
  LAWS1301 หลักกฏหมายมหาชน 2
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 16-17
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     9-10
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS1103 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรม และสัญญา 3
  LAWS1104 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้ 3
  LAWS1201 กฏหมายอาญา 1 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 18-19

 ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6-7
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS2101 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3
  LAWS2102 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้เช่าและซิ้อสินค้า 3
  LAWS2103 แลกเปลี่ยนให้เช่าและซิ้อสินค้า ฝากทรัพย์ เก็บในคลังสินค้า ค้ำประกัน 3
  LAWS2201 กฎหมายอาญา 2 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 18-19
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6-7
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS2104 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้าประกันภัย 2
  LAWS2105 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและ บัญชีเดินสะพัด 2
  LAWS2106 นิติปรัชญา 2
  LAWS2301 กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3
  LAWS2202 กฏหมายอาญา 3 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 16-17

 ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS3101 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม 2
  LAWS3102 กฏหมายแพ่งและพาณิชณ์ลักษณะครอบครัว 3
  LAWS3301 กฏหมายปกครอง 3
  LAWS3401 ระบบศาลและพระรัฐธรรมมนูญศาลยุติธรรม 2
  LAWS3402 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3
  LAWS3404 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3
  LAWS3406 กฏหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 19
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS4101 กฏว่าความและหลักวิชาชีพนักกฏหมาย 2
  LAWS4401 กฏหมายลักษณะพยาน 2
  LAWS4601 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2
  LAWS4602 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกบุคคล และอาญา 2
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก     1
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ LAWS4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฏหมาย 9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 18

 ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS2101 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3
  LAWS2102 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้เช่าและซิ้อสินค้า 3
  LAWS2103 แลกเปลี่ยนให้เช่าและซิ้อสินค้า ฝากทรัพย์ เก็บในคลังสินค้า ค้ำประกัน 3
  LAWS2201 กฎหมายอาญา 2 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
รวม 18-19
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา รหัส รายวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2.หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ LAWS4501 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 2
  LAWS4603 กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ 2
  LAWS4901 การสัมมนาทางนิติศาสตร์ 1
  LAWS4902 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ LAWS4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฏหมาย 5
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6
รวม 19