หน้าแรก ห้องสมุดกฏหมาย

 ห้องสมุดกฎหมาย

Chandrakasem Law Library

 

ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดให้มีการเปิดสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้เปิดให้บริการห้องสมุดกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีห้องสมุดค้นคว้าตำราทางกฎหมายและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดให้มีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ตำราวิชาหลักและวารสารสาขาวิชานิติศาสตร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาโดยให้มีจำนวนและรายชื่อหนังสือ โดยเป็นไปตาม มาตรฐานตามระเบียบสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา และ มาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ตามมติคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เช่น พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย ราชกิจจานุเบกษา คำพิพากษา หนังสือหรือคำอธิบายกฎหมายครบทุกรายวิชา วารสารทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น