หน้าแรก หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

1. วิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 93 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต