หน้าแรก สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร :: หลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Laws Program)


 

ชื่อปริญญา :: ชื่อเต็ม : นิติศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Laws)
ชื่อย่อ : น.บ. (LL.B - Legum Baccalaureus)


ปรัชญา :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่มีคุณธรรม และยึดมั่นในหลักนิติธรรม (The Rule of Laws) มีจิตใจรักความยุติธรรมและบริหารสังคม


วัตถุประสงค์ :: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และคุณภาพทางด้านวิชาการเฉพาะสาขา ดังนี้
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฏหมายทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติ
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
3.เพื่อผลิตบัณฑิตผู้สามารถประกอบวิชาชีพกฏหมายตามความต้องการของรัฐและเอกชน
4.เพื่อส่งเสริมการยึดมั่นในหลักนิติธรรม (the rule of laws) มีจิตใจรักความยุติธรรมและบริหารสังคม
5.เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิจัย
6.เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาวิชากฏหมายเฉพาะด้านในขั้นสูงต่อไป
7.เพื่อผลิตบัณฑิตมีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม


ระบบการศึกษา :: ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ปกติ 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสามารถจัดการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน โดยกำหนดเวลาเรียน และจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วน เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ


ระยะเวลาการศึกษา :: ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ