• เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะทางภาษาและวรรณกรรมไทย
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาไทยและศาสตร์ที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ
  • เป็นผู้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0-2942-6900 ต่อ 3031-3032 โทรสาร. 0-2512-3695
ออกแบบโดย : นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ (นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)