มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะทางภาษาและวรรณกรรมไทยเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและ ความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล จนสามารถพัฒนาศักยภาพแห่งตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0-2942-6900 ต่อ 3031-3032 โทรสาร. 0-2512-3695
ออกแบบโดย : นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ (นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)