ด้านสื่อสารมวลชนและอาชีพอิสระ

 • นักเขียน/นักประพันธ์
 • ผู้ประกาศ/พิธีกร
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักข่าว/ผู้อ่านข่าว
 • นักแปล/ล่าม/มัคคุเทศก์
 • นักพูด
 • นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
 • ธุรกิจส่วนตัว

             ด้านงานภาครัฐและเอกชน

 • เลขานุการ
 • งานสารบรรณ
 • นักการตลาด/นักขาย
 • นักวิชาการ
 • ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย
 • นักบริหาร
 • พนักงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 • อาชีพอื่นๆที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0-2942-6900 ต่อ 3031-3032 โทรสาร. 0-2512-3695
ออกแบบโดย : นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ (นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)