โครงสร้างหลักสูตร

เรียนตลอดหลักสูตรมีโครงสร้าง 131 หน่วยกิตดังนี้ 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30  หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                           95  หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       34  หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเอกเลือก                        54  หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        7  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0-2942-6900 ต่อ 3031-3032 โทรสาร. 0-2512-3695
ออกแบบโดย : นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ (นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)