• คณาจารย์มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาที่เปิดสอน
  • มีอาจารย์พิเศษและวิทยากรเสริมความรู้ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
  • รายวิชาในหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
  • มีแหล่งค้นคว้าและวิทยาการที่ทันสมัย
  • มีสถานที่และอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน
  • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน
  • ได้ฝึกงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0-2942-6900 ต่อ 3031-3032 โทรสาร. 0-2512-3695
ออกแบบโดย : นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ (นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)