รศ.ประไพ เชิงฉลาด

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ จาระไน สิทธิบูรณะ

อาจารย์ อรรถวุฒิ มุขมา

อาจารย์ ณัฐนันท์ ลีลาชีวสิทธิ์

อาจารย์ ธนิดา  พิมทะโนทัย

   
   
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0-2942-6900 ต่อ 3031-3032 โทรสาร. 0-2512-3695
ออกแบบโดย : นาย ศุภฤกษ์ บุรีรัตน์ (นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)